Про нас пишуть

ПАТРІОТИЗМ – СЕРЦЕВИНА ЛЮДИНИ, ОСНОВА ЇЇ АКТИВНОЇ ПОЗИЦІЇ

Заступник директора з навчально-виробничої роботи Т.П.Монтрезор вітає учасників обласної школи передового досвідуя

Викладач предмета “Захист Вітчизни” полковник О.О.Ковальов ділиться досвідом роботи з організації навчального процесу

Учасники школи обговорюють методичні рекомен дації щодо підвищення ефективності занять з допризовної підготовки

Одним з першорядних завдань сучасної освіти є формування духовно багатої особистості, громадянина України, якому при-таманні високі моральні ідеали та готовність до захисту своєї родини, Батьківщини.
Як передбачено Державною національною програмою “Освіта: Україна XXI століття” пріоритетними напрямками реформування виховання є:
– формування національної свідомості;
– любов до рідної землі, свого народу;
– бажання працювати заради розквіту держави;
– готовність захищати її інтереси.
Указом Президента України “Про концепцію допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді ” ви¬значено завдання, напрямки і методи військово-патріотичного виховання молоді, основним із яких є патріотичне виховання, що передбачає формування почуття патріотизму, любові до свого народу, його історії, культурних та історичних цінностей, праг-нення до оволодіння військовими знаннями, відповідного рівня фізичної підготовки та витривалості.
З метою вдосконалення рівня педагогічної майстерності викладачів предмета “Захист Вітчизни”, впровадження ін¬новаційних підходів до навчання 4 жовтня 2012 року на базі Харківського професійного ліцею машинобудування відбулася обласна школа передового досвіду для викладачів предмета ”Захист Вітчизни” на тему: “Шляхи підвищення ефективності занять з допризовної підготовки в умовах модернізації професій¬но технічної освіти. ”
З привітальним словом та презентацією ліцею виступила заступник директора з навчально-виробничої роботи     Монтрезор Тетяна Петрівна. Вона відповіла на численні запитання виклада¬чів про організацію навчально-виховного процесу, працевлашту¬вання випускників, перспективи на майбутнє.
Із структурою педагогічної майстерності викладача учасни¬ків обласної школи ознайомив методист НМЦ ПТО В.В.Сухілін. У своїй доповіді він наголосив, що основними структурними ком¬понентами педагогічної майстерності є: військово-наукові знання, організаційно-методичне мистецтво, сукупність особистісних рис – розуму, почуттів, волі, характеру, здібностей, прагнення до самовдосконалення, тобто бути в курсі сучасної військової науки.
Організаційно-методична діяльність включає в себе творчий склад педагогічного мислення, вміння знаходити педагогічно обґрунтований підхід до учнів, врахування їх психологічних осо¬бливостей, встановлення правильних взаємовідносин з учнями на основі взаємоповаги та взаєморозуміння, високу ерудицію як в спеціальних, так і в загальних питаннях, серйозну практичну підготовку, вміння застосовувати різні форми і методи проведен¬ня занять, бездоганну культуру мови.
Викладач предмета “Захист Вітчизни” Харківського про¬фесійного ліцею машинобудування, полковник О.О.Ковальов поділився досвідом роботи з організації навчального процесу з предмета “Захист Вітчизни”, зокрема, детально ознайомив учас¬ників школи з нормативно-правовим забезпеченням предмета, плануючою документацією, навчально-матеріальною базою, методикою проведення навчально-польових занять.
Далі викладач перейшов до питання організації військово- патріотичного виховання – до одного із ключових завдань ви-ховної роботи в ПТНЗ. Він зазначив, що військово-патріотичне виховання молоді в професійно-технічному навчальному закладі – це діяльність, спрямована на формування готовності до служби в Збройних Силах України. Це пріоритетна мета, але молодь також потребує громадського виховання, формування патріотичного почуття, фізичного розвитку.
У контексті військово-патріотичного виховання урок з предмета “Захист Вітчизни” – це одна із форм роботи з учнями, коли реалізується основна мета, а учні отримують певні знання, оволодівають практичними навичками, потрібними для служби в Збройних Силах, розвиваються інтелектуально і фізично.
Але для того, щоб сформувати особистість, готову до свідомого захисту своєї Батьківщини, необхідно роботу з військово-патріотичного виховання організовувати комплексно, враховуючи урочний та позаурочний час, ставити єдину мету і реалізовувати її як на уроках предмета “Захист Вітчизни”, так і у виховних заходах.
Про значну роль бойової та трудової слави у військово- патріотичному вихованні розповіла бібліотекар Є.І.Кохно. Вона ознайомила учасників школи з історією створення музею та його експонатами.
Обговорюючи результати роботи обласної школи передо¬вого досвіду, учасники дійшли висновку, що для підвищення ефективності занять з допризовної підготовки необхідно:

  • активно використовувати мультимедійні посібники та відеофільми у навчальному процесі;
  • стимулювати творчу діяльність учнів шляхом залучення їх до участі у військово-спортивних змагання, гуртках військово-патріотичного виховання;
  • при організації військово-патріотичного виховання ви¬користовувати особистісно орієнтований підхід;
  • проводити вікторини, диспути, круглі столи, семінарські заняття;
  • поліпшувати психологічний клімат, створювати вільну творчу атмосферу, основану на взаємній довірі педагога і учнів;
  • підвищувати практичну спроможність навчання;
  • активно використовувати співпрацю з громадськими організаціями військово-патріотичного напрямку.

В.В.СУХІЛІН,
методист НМЦ ПТО